ĐKKD là gì? Nghĩa của từ đkkd

ĐKKD là gì?

ĐKKD“Đăng ký kinh doanh” trong tiếng Việt.

ĐKKD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐKKD“Đăng ký kinh doanh”.

Đăng ký kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa của ĐKKD

ĐKKD có nghĩa “Đăng ký kinh doanh” trong tiếng Việt.