DKP là gì? Nghĩa của từ dkp

DKP là gì?

DKP“Dragon Kill Points” trong tiếng Anh.

DKP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DKP“Dragon Kill Points”.

Dragon Kill Points: Điểm giết rồng.
Thuật ngữ được sử dụng trong các trò chơi trực tuyến nhiều người tham gia.

Giải thích ý nghĩa của DKP

DKP có nghĩa “Dragon Kill Points”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm giết rồng”.