ĐKVĐ là gì? Nghĩa của từ đkvđ

ĐKVĐ là gì?

ĐKVĐ“Đương kim vô địch” trong tiếng Việt.

ĐKVĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐKVĐ“Đương kim vô địch”.

Đương kim vô địch.

Giải thích ý nghĩa của ĐKVĐ

ĐKVĐ có nghĩa “Đương kim vô địch” trong tiếng Việt.