ĐKXT là gì? Nghĩa của từ đkxt

ĐKXT là gì?

ĐKXT“Đăng ký xét tuyển” trong tiếng Việt.

ĐKXT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐKXT“Đăng ký xét tuyển”.

Đăng ký xét tuyển.

Giải thích ý nghĩa của ĐKXT

ĐKXT có nghĩa “Đăng ký xét tuyển” trong tiếng Việt.