ĐL là gì? Nghĩa của từ đl

ĐL là gì?

ĐL“Đo lường” trong tiếng Việt.

ĐL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐL“Đo lường”.

Đo lường.

Một số kiểu ĐL viết tắt khác:

Địa Lý.

Điện lực.

Giải thích ý nghĩa của ĐL

ĐL có nghĩa “Đo lường” trong tiếng Việt.