DLL là gì? Nghĩa của từ dll

DLL là gì?

DLL“Dynamic Link Library” trong tiếng Anh.

DLL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLL“Dynamic Link Library”.

Dynamic Link Library: Thư viện liên kết động.

Giải thích ý nghĩa của DLL

DLL có nghĩa “Dynamic Link Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện liên kết động”.