DLR là gì? Nghĩa của từ dlr

DLR là gì?

DLR“Docklands Light Railway” trong tiếng Anh.

DLR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLR“Docklands Light Railway”.

Docklands Light Railway: Đường sắt nhẹ Docklands.

Một số kiểu DLR viết tắt khác:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Đức, Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức.

Giải thích ý nghĩa của DLR

DLR có nghĩa “Docklands Light Railway”, dịch sang tiếng Việt là “Đường sắt nhẹ Docklands”.