DLRP là gì? Nghĩa của từ dlrp

DLRP là gì?

DLRP“Data Link Reference Point” trong tiếng Anh.

DLRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLRP“Data Link Reference Point”.

Data Link Reference Point: Điểm tham chiếu liên kết dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của DLRP

DLRP có nghĩa “Data Link Reference Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm tham chiếu liên kết dữ liệu”.