DLS là gì? Nghĩa của từ dls

DLS là gì?

DLS“Deep Lens Survey” trong tiếng Anh.

DLS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLS“Deep Lens Survey”.

Deep Lens Survey: Khảo sát ống kính sâu.

Giải thích ý nghĩa của DLS

DLS có nghĩa “Deep Lens Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát ống kính sâu”.