DMA là gì? Nghĩa của từ dma

DMA là gì?

DMA“Direct Memory Access” trong tiếng Anh.

DMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMA“Direct Memory Access”.

Direct Memory Access: Truy cập Bộ nhớ Trực tiếp.
điện toán.

Một số kiểu DMA viết tắt khác:

Designated market area: Khu vực thị trường được chỉ định.
chủ yếu là một thuật ngữ của Hoa Kỳ.

U.S. Defense Mapping Agency: Cơ quan Bản đồ Quốc phòng Hoa Kỳ.
trở thành NIMA, sau đó là NGA.

Dominica: Dominica.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của DMA

DMA có nghĩa “Direct Memory Access”, dịch sang tiếng Việt là “Truy cập Bộ nhớ Trực tiếp”.