DMOC là gì? Nghĩa của từ dmoc

DMOC là gì?

DMOC“Distributed Mission Operations Centre” trong tiếng Anh.

DMOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMOC“Distributed Mission Operations Centre”.

Distributed Mission Operations Centre: Trung tâm Điều hành Sứ mệnh Phân tán.

Giải thích ý nghĩa của DMOC

DMOC có nghĩa “Distributed Mission Operations Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Điều hành Sứ mệnh Phân tán”.