DMS là gì? Nghĩa của từ dms

DMS là gì?

DMS“U.S. Defense Message System” trong tiếng Anh.

DMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMS“U.S. Defense Message System”.

U.S. Defense Message System: Hệ thống Thông điệp Quốc phòng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DMS

DMS có nghĩa “U.S. Defense Message System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Thông điệp Quốc phòng Hoa Kỳ”.