DMSP là gì? Nghĩa của từ dmsp

DMSP là gì?

DMSP“U.S. Defense Meteorological Satellite Program” trong tiếng Anh.

DMSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMSP“U.S. Defense Meteorological Satellite Program”.

U.S. Defense Meteorological Satellite Program: Chương trình vệ tinh khí tượng quốc phòng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DMSP

DMSP có nghĩa “U.S. Defense Meteorological Satellite Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình vệ tinh khí tượng quốc phòng Hoa Kỳ”.