DMT là gì? Nghĩa của từ dmt

DMT là gì?

DMT“Dimethyltryptamine” trong tiếng Anh.

DMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMT“Dimethyltryptamine”.

Dimethyltryptamine: Dimethyvianptamine.

Giải thích ý nghĩa của DMT

DMT có nghĩa “Dimethyltryptamine”, dịch sang tiếng Việt là “Dimethyvianptamine”.