ĐN là gì? Nghĩa của từ đn

ĐN là gì?

ĐN“Đồng Nai” trong tiếng Việt.

ĐN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐN“Đồng Nai”.

Đồng Nai.

Một số kiểu ĐN viết tắt khác:

Đà Nẵng.

Giải thích ý nghĩa của ĐN

ĐN có nghĩa “Đồng Nai” trong tiếng Việt.