DNA là gì? Nghĩa của từ dna

DNA là gì?

DNA“Deoxyribonucleic acid” trong tiếng Anh.

DNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNA“Deoxyribonucleic acid”.

Deoxyribonucleic acid: Axit deoxyribonucleic.

Một số kiểu DNA viết tắt khác:

U.S. Defense Nuclear Agency: Cơ quan Hạt nhân Quốc phòng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DNA

DNA có nghĩa “Deoxyribonucleic acid”, dịch sang tiếng Việt là “Axit deoxyribonucleic”.