ĐNA là gì? Nghĩa của từ đna

ĐNA là gì?

ĐNA“Đông Nam Á” trong tiếng Việt.

ĐNA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐNA“Đông Nam Á”.

Đông Nam Á.

Giải thích ý nghĩa của ĐNA

ĐNA có nghĩa “Đông Nam Á” trong tiếng Việt.