DNAW là gì? Nghĩa của từ dnaw

DNAW là gì?

DNAW“Day Night All Weather” trong tiếng Anh.

DNAW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNAW“Day Night All Weather”.

Day Night All Weather: Ngày đêm Tất cả thời tiết.

Giải thích ý nghĩa của DNAW

DNAW có nghĩa “Day Night All Weather”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày đêm Tất cả thời tiết”.