DND là gì? Nghĩa của từ dnd

DND là gì?

DND“Department of National Defence” trong tiếng Anh.

DND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DND“Department of National Defence”.

Department of National Defence: Bộ Quốc phòng.
Canada.

Một số kiểu DND viết tắt khác:

Do Not Disturb: Đừng làm phiền.

Giải thích ý nghĩa của DND

DND có nghĩa “Department of National Defence”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Quốc phòng”.