DNDO là gì? Nghĩa của từ dndo

DNDO là gì?

DNDO“U.S. Domestic Nuclear Detection Office” trong tiếng Anh.

DNDO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNDO“U.S. Domestic Nuclear Detection Office”.

U.S. Domestic Nuclear Detection Office: Văn phòng Phát hiện Hạt nhân Nội địa Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DNDO

DNDO có nghĩa “U.S. Domestic Nuclear Detection Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Phát hiện Hạt nhân Nội địa Hoa Kỳ”.