DNNN là gì? Nghĩa của từ dnnn

DNNN là gì?

DNNN“Doanh nghiệp nhà nước” trong tiếng Việt.

DNNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNNN“Doanh nghiệp nhà nước”.

Doanh nghiệp nhà nước.

Giải thích ý nghĩa của DNNN

DNNN có nghĩa “Doanh nghiệp nhà nước” trong tiếng Việt.