DNR là gì? Nghĩa của từ dnr

DNR là gì?

DNR“Do not resuscitate” trong tiếng Anh.

DNR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNR“Do not resuscitate”.

Do not resuscitate: Không hồi sinh.

Giải thích ý nghĩa của DNR

DNR có nghĩa “Do not resuscitate”, dịch sang tiếng Việt là “Không hồi sinh”.