DNT là gì? Nghĩa của từ dnt

DNT là gì?

DNT“Doanh nghiệp trẻ” trong tiếng Việt.

DNT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNT“Doanh nghiệp trẻ”.

Doanh nghiệp trẻ.

Giải thích ý nghĩa của DNT

DNT có nghĩa “Doanh nghiệp trẻ” trong tiếng Việt.