DNTN là gì? Nghĩa của từ dntn

DNTN là gì?

DNTN“Doanh nghiệp tư nhân” trong tiếng Việt.

DNTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNTN“Doanh nghiệp tư nhân”.

Doanh nghiệp tư nhân.

Giải thích ý nghĩa của DNTN

DNTN có nghĩa “Doanh nghiệp tư nhân” trong tiếng Việt.