DNVN là gì? Nghĩa của từ dnvn

DNVN là gì?

DNVN“Doanh nghiệp Việt Nam” trong tiếng Việt.

DNVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNVN“Doanh nghiệp Việt Nam”.

Doanh nghiệp Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của DNVN

DNVN có nghĩa “Doanh nghiệp Việt Nam” trong tiếng Việt.