DNVVN là gì? Nghĩa của từ dnvvn

DNVVN là gì?

DNVVN“Doanh nghiệp vừa và nhỏ” trong tiếng Việt.

DNVVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNVVN“Doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giải thích ý nghĩa của DNVVN

DNVVN có nghĩa “Doanh nghiệp vừa và nhỏ” trong tiếng Việt.