DOA là gì? Nghĩa của từ doa

DOA là gì?

DOA“Dead On Arrival” trong tiếng Anh.

DOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOA“Dead On Arrival”.

Dead On Arrival: Chết đến nơi.

Một số kiểu DOA viết tắt khác:

Dead or Alive: Chết hay sống.

Giải thích ý nghĩa của DOA

DOA có nghĩa “Dead On Arrival”, dịch sang tiếng Việt là “Chết đến nơi”.