DOB là gì? Nghĩa của từ dob

DOB là gì?

DOB“Date Of Birth” trong tiếng Anh.

DOB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOB“Date Of Birth”.

Date Of Birth: Ngày sinh.

Giải thích ý nghĩa của DOB

DOB có nghĩa “Date Of Birth”, dịch sang tiếng Việt là “Ngày sinh”.