DOC là gì? Nghĩa của từ doc

DOC là gì?

DOC“Doctor” trong tiếng Anh.

DOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOC“Doctor”.

Doctor: Bác sĩ.

Một số kiểu DOC viết tắt khác:

Document: Tài liệu.

Dissolved Organic Carbon: Carbon hữu cơ hòa tan.

Department of Computing: Khoa máy tính.

Department of Conservation: Cục Bảo tồn.
Tên của một bộ phận dịch vụ công cộng New Zealand.

Giải thích ý nghĩa của DOC

DOC có nghĩa “Doctor”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ”.