DOCRA là gì? Nghĩa của từ docra

DOCRA là gì?

DOCRA“Duty of Care Risk Analysis Standard” trong tiếng Anh.

DOCRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOCRA“Duty of Care Risk Analysis Standard”.

Duty of Care Risk Analysis Standard: Tiêu chuẩn phân tích rủi ro nghĩa vụ chăm sóc.
DoCRA.

Giải thích ý nghĩa của DOCRA

DOCRA có nghĩa “Duty of Care Risk Analysis Standard”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn phân tích rủi ro nghĩa vụ chăm sóc”.