DOE là gì? Nghĩa của từ doe

DOE là gì?

DOE“U.S. Department of Energy” trong tiếng Anh.

DOE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOE“U.S. Department of Energy”.

U.S. Department of Energy: Bộ năng lượng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DOE

DOE có nghĩa “U.S. Department of Energy”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ năng lượng Hoa Kỳ”.