DOIT là gì? Nghĩa của từ doit

DOIT là gì?

DOIT“Digital Opportunity Investment Trust” trong tiếng Anh.

DOIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOIT“Digital Opportunity Investment Trust”.

Digital Opportunity Investment Trust: Ủy thác đầu tư cơ hội kỹ thuật số.

Một số kiểu DOIT viết tắt khác:

Division of Information Technology: Phòng công nghệ thông tin.

Giải thích ý nghĩa của DOIT

DOIT có nghĩa “Digital Opportunity Investment Trust”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy thác đầu tư cơ hội kỹ thuật số”.