DOT là gì? Nghĩa của từ dot

DOT là gì?

DOT“Department of Transportation” trong tiếng Anh.

DOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOT“Department of Transportation”.

Department of Transportation: Bộ Giao thông Vận tải.
liên bang hoặc tiểu bang Hoa Kỳ.

Một số kiểu DOT viết tắt khác:

Damage Over Time: Thiệt hại theo thời gian.
phổ biến trong World of Warcraft.

Giải thích ý nghĩa của DOT

DOT có nghĩa “Department of Transportation”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Giao thông Vận tải”.