DOU là gì? Nghĩa của từ dou

DOU là gì?

DOU“Degree Of Unsaturation” trong tiếng Anh.

DOU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOU“Degree Of Unsaturation”.

Degree Of Unsaturation: Mức độ không bão hòa.

Một số kiểu DOU viết tắt khác:

Dhammakaya Open University: Đại học Mở Dhammakaya.

Giải thích ý nghĩa của DOU

DOU có nghĩa “Degree Of Unsaturation”, dịch sang tiếng Việt là “Mức độ không bão hòa”.