DPDT là gì? Nghĩa của từ dpdt

DPDT là gì?

DPDT“Double-Pole Double-Throw” trong tiếng Anh.

DPDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPDT“Double-Pole Double-Throw”.

Double-Pole Double-Throw: Ném đôi hai cực.

Giải thích ý nghĩa của DPDT

DPDT có nghĩa “Double-Pole Double-Throw”, dịch sang tiếng Việt là “Ném đôi hai cực”.