DPICM là gì? Nghĩa của từ dpicm

DPICM là gì?

DPICM“Dual-Purpose Improved Conventional Munition” trong tiếng Anh.

DPICM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPICM“Dual-Purpose Improved Conventional Munition”.

Dual-Purpose Improved Conventional Munition: Đạn thông thường cải tiến có mục đích kép.

Giải thích ý nghĩa của DPICM

DPICM có nghĩa “Dual-Purpose Improved Conventional Munition”, dịch sang tiếng Việt là “Đạn thông thường cải tiến có mục đích kép”.