DPSK là gì? Nghĩa của từ dpsk

DPSK là gì?

DPSK“Differential Phase-Shift Keying” trong tiếng Anh.

DPSK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPSK“Differential Phase-Shift Keying”.

Differential Phase-Shift Keying: Phím chuyển pha vi sai.

Giải thích ý nghĩa của DPSK

DPSK có nghĩa “Differential Phase-Shift Keying”, dịch sang tiếng Việt là “Phím chuyển pha vi sai”.