DPST là gì? Nghĩa của từ dpst

DPST là gì?

DPST“Double-Pole Single-Throw” trong tiếng Anh.

DPST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPST“Double-Pole Single-Throw”.

Double-Pole Single-Throw: Ném đơn hai cực.

Giải thích ý nghĩa của DPST

DPST có nghĩa “Double-Pole Single-Throw”, dịch sang tiếng Việt là “Ném đơn hai cực”.