DRAGN là gì? Nghĩa của từ dragn

DRAGN là gì?

DRAGN“Double Radio source Active Galactic Nucleus” trong tiếng Anh.

DRAGN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRAGN“Double Radio source Active Galactic Nucleus”.

Double Radio source Active Galactic Nucleus: Nguồn vô tuyến đôi Hạt nhân thiên hà hoạt động.
"rồng".

Giải thích ý nghĩa của DRAGN

DRAGN có nghĩa “Double Radio source Active Galactic Nucleus”, dịch sang tiếng Việt là “Nguồn vô tuyến đôi Hạt nhân thiên hà hoạt động”.