DRAM là gì? Nghĩa của từ dram

DRAM là gì?

DRAM“Dynamic Random Access Memory” trong tiếng Anh.

DRAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRAM“Dynamic Random Access Memory”.

Dynamic Random Access Memory: Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động.
điện toán.

Giải thích ý nghĩa của DRAM

DRAM có nghĩa “Dynamic Random Access Memory”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động”.