DRC là gì? Nghĩa của từ drc

DRC là gì?

DRC“Democratic Republic of the Congo” trong tiếng Anh.

DRC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRC“Democratic Republic of the Congo”.

Democratic Republic of the Congo: Cộng hòa Dân chủ Congo.

Một số kiểu DRC viết tắt khác:

Domaine Romanee Conti: Domaine Romanee Conti.

Giải thích ý nghĩa của DRC

DRC có nghĩa “Democratic Republic of the Congo”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng hòa Dân chủ Congo”.