DRDC là gì? Nghĩa của từ drdc

DRDC là gì?

DRDC“Defence Research & Development Canada” trong tiếng Anh.

DRDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRDC“Defence Research & Development Canada”.

Defence Research & Development Canada: Nghiên cứu & Phát triển Quốc phòng Canada.

Giải thích ý nghĩa của DRDC

DRDC có nghĩa “Defence Research & Development Canada”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu & Phát triển Quốc phòng Canada”.