DRES là gì? Nghĩa của từ dres

DRES là gì?

DRES“Defence Research Establishment Suffield” trong tiếng Anh.

DRES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRES“Defence Research Establishment Suffield”.

Defence Research Establishment Suffield: Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng Suffield.
lỗi thời 2002.

Giải thích ý nghĩa của DRES

DRES có nghĩa “Defence Research Establishment Suffield”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng Suffield”.