DRIC là gì? Nghĩa của từ dric

DRIC là gì?

DRIC“Defense Research Information Center” trong tiếng Anh.

DRIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRIC“Defense Research Information Center”.

Defense Research Information Center: Trung tâm Thông tin Nghiên cứu Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DRIC

DRIC có nghĩa “Defense Research Information Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Thông tin Nghiên cứu Quốc phòng”.