ĐRL là gì? Nghĩa của từ đrl

ĐRL là gì?

ĐRL“Điểm rèn luyện” trong tiếng Việt.

ĐRL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ĐRL“Điểm rèn luyện”.

Điểm rèn luyện.

Giải thích ý nghĩa của ĐRL

ĐRL có nghĩa “Điểm rèn luyện” trong tiếng Việt.