DSA là gì? Nghĩa của từ dsa

DSA là gì?

DSA“Defense Support Activities” trong tiếng Anh.

DSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSA“Defense Support Activities”.

Defense Support Activities: Hoạt động Hỗ trợ Quốc phòng.
Mỹ.

Một số kiểu DSA viết tắt khác:

Division Support Area: Khu vực hỗ trợ bộ phận.

Giải thích ý nghĩa của DSA

DSA có nghĩa “Defense Support Activities”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động Hỗ trợ Quốc phòng”.