DSAS là gì? Nghĩa của từ dsas

DSAS là gì?

DSAS“Disney Sing Along Songs” trong tiếng Anh.

DSAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSAS“Disney Sing Along Songs”.

Disney Sing Along Songs: Disney Hát Cùng các bài hát.

Giải thích ý nghĩa của DSAS

DSAS có nghĩa “Disney Sing Along Songs”, dịch sang tiếng Việt là “Disney Hát Cùng các bài hát”.