DSCS là gì? Nghĩa của từ dscs

DSCS là gì?

DSCS“U.S. Defense Satellite Communications System” trong tiếng Anh.

DSCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSCS“U.S. Defense Satellite Communications System”.

U.S. Defense Satellite Communications System: Hệ thống Truyền thông Vệ tinh Quốc phòng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DSCS

DSCS có nghĩa “U.S. Defense Satellite Communications System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Truyền thông Vệ tinh Quốc phòng Hoa Kỳ”.