DSG là gì? Nghĩa của từ dsg

DSG là gì?

DSG“Direct-Shift Gearbox” trong tiếng Anh.

DSG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSG“Direct-Shift Gearbox”.

Direct-Shift Gearbox: Hộp số Chuyển đổi Trực tiếp.

Giải thích ý nghĩa của DSG

DSG có nghĩa “Direct-Shift Gearbox”, dịch sang tiếng Việt là “Hộp số Chuyển đổi Trực tiếp”.