DSPML là gì? Nghĩa của từ dspml

DSPML là gì?

DSPML“Decessit sine prole mascula legitima” trong tiếng Anh.

DSPML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DSPML“Decessit sine prole mascula legitima”.

Decessit sine prole mascula legitima: Decessit sine prole nam tính hợp pháp.
tiếng Latinh, "chết mà không có vấn đề nam giới hợp pháp".

Giải thích ý nghĩa của DSPML

DSPML có nghĩa “Decessit sine prole mascula legitima”, dịch sang tiếng Việt là “Decessit sine prole nam tính hợp pháp”.